Zakład Geotechniki Morskiej

Zakład Geotechniki Morskiej z Laboratorium Geotechnicznym

jest jednostką funkcjonującą obecnie w strukturach Instytutu Morskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Jego historia sięga roku 1992, kiedy to powołany do życia został Zakładu Geoinżynierii i Geoekologii Instytutu Morskiego Gdańsku wraz z Laboratorium Geotechnicznym. Wykonywane były tam badania podstawowe oraz badania właściwości mechanicznych gruntów jak również ekspertyzy i dokumentacje dla potrzeb posadowienia konstrukcji pełnomorskich. Laboratorium miało swoją siedzibę w budynku Instytutu przy ulicy Abrahama 1. W takiej formie Laboratorium funkcjonowało do roku 2003 kiedy to jego prace zostały zawieszone, a działania związane z badaniami podstawowymi gruntów przejął Zakład Oceanografii Operacyjnej.
W roku 2013 podjęto decyzję o wyodrębnieniu w strukturze Instytutu Morskiego w Gdańsku Samodzielnego Laboratorium Geotechniki – niezależnej komórki podległej bezpośrednio dyrekcji i ukierunkowanej na badania geotechniczne dla rynku offshore. Kierownikiem tej jednostki został mgr inż. Krzysztof Załęski. Pod nową nazwą Laboratorium przeszło gruntowną modernizację. Dla potrzeb Laboratorium wynajęto, przeprojektowano i wyremontowano szereg pomieszczeń przy ulicy Marynarki Polskiej 55E w Gdańsku. Większość sprzętu do badań geotechnicznych została wymieniona na najnowocześniejszą jak na tamte czasy aparaturę, która została zainstalowana w nowej lokalizacji.
Wysokiej klasy sprzęt oraz wykwalifikowany personel pozwoliły już od początku 2014 roku na realizację pierwszych dużych projektów dla gazociągów podmorskich oraz morskich platform wydobywczych. Kolejne lata przyniosły następne duże realizacje oraz rozwój kadrowy i zwiększenie możliwości badawczych (w ciągu 2018 roku przeprowadzono ponad 10 000 różnego rodzaju badań).
Rok 2019 to okres znaczących przemian instytucjonalnych i strukturalnych. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2019 r. Instytut Morski w Gdańsku stracił osobowość prawną i został z dniem 1 października 2019 r. włączony w całości do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
W okresie przejściowym, w 2020 roku Samodzielne Laboratorium Geotechniki zostało przemianowane na Pracownię Geotechniki Morskiej zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 6 lutego 2020.

Kolejne Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 29 kwietnia 2020 r. podniosło Pracownię Geotechniki Morskiej o stopień wyżej w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu - do rangi zakładu. Tak powstał funkcjonujący obecnie Zakład Geotechniki Morskiej z wydzielonym Laboratorium Geotechnicznym.

Celem zakładu i funkcjonującego w jego obrębie laboratorium jest dostarczenie kompleksowej obsługi w zakresie szeroko pojętej geotechniki głównie dla potrzeb badań dna morskiego – w tym morskiej energetyki wiatrowej.

Na wyposażeniu laboratoriom znajdują się między innymi:


  • trójstanowiskowy system do badań trójosiowych z elementami Bendera i czujnikami napróbkowymi
  • dwa aparaty bezpośredniego ścinania
  • 17 edometrów mechanicznych z automatycznym systemem zapisu danych
  • 4 penetrometry stożkowe
  • 4 zestawy do analizy sitowej i 6 zestawów do analizy areometrycznej
  • Ścinarka laboratoryjna

Szczegółowy zakres badań

Laboratorium Geotechnicznego ZGM

Laboratorium Geotechniczne Zakładu Geotechniki Morskiej to nowoczesne laboratorium badawcze przystosowane do wykonywania najwyższej jakości analiz laboratoryjnych w zakresie geotechniki. Głównym celem laboratorium jest merytoryczne wsparcie programów badawczych offshore, oraz współpraca z przemysłem

Nowoczesny sprzęt, wykwalifikowana kadra badawcza, współpraca z ekspertami w dziedzinie geotechniki oraz wieloletnie doświadczenie dają gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez Zakład Geotechniki Morskiej i Laboratorium Geotechniczne

Kontakt

Zakład Geotechniki Morskiej

ul Marynarki Polskiej 55E

Gdańsk 80-557

e-mail: zgm@im.umg.edu.pl

Tel: 58 340 83 34

Laboratorium Geotechniczne

ul Marynarki Polskiej 55E

Gdańsk 80-557

e-mail: lg@im.umg.edu.pl

Tel: 58 340 83 34

ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk

Copyright © 2020 Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wszelkie prawa zastrzeżone.